Jezus in het Nieuwe Testament

Gestart door Rozenhart, mrt 24, 2023, 04:56 PM

Vorige topic - Volgende topic

Rozenhart

'Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. '
Uitleg: Wat hier opvalt, dat Jezus zegt dat we gelijk aan hem kunnen worden. Net als hem, ook een verlicht spiritueel meester.

'Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar,  haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.
'
Uitleg: Maar de eis is dan wel: ontdoe jezelf van je blinde vlek! Want dan pas kun je een leraar (geneesheer van de ziel) zijn voor anderen. Zoals hij ook zegt in het evangelie van Thomas: 'Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.'

(Bron: NT, Lukas 6:40-42.)

Rozenhart

'U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
'
Uitleg: Als je verlicht bent, zal dat worden opgemerkt. Ook moet je geen valse bescheidenheid hebben maar zijn wie of wat je bent!

(Bron: NT, Mattheus 5:14-16.)

Rozenhart

'De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen.
Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij?
De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.
Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden?
Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
'
Uitleg: Hier beschouwt Jezus, de leraar, een god en een zoon van God als gelijk. En omdat de joden niet geloven - net als de moslims - dat God een familie heeft, veroordelen ze Jezus (Yeshua) om zijn geloof. En volgens Jezus zijn de zoon en God een. Want ergens anders zegt hij namelijk: wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien.

(Bron: NT, Johannes 10:31-36.)

Rozenhart

'En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken.
Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken.
Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?
En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders.
Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.
'
Uitleg: Jezus, had dus duidelijk met zijn afkomst gebroken! Geen familiekransjes nog! Hij zei immers ook, elders: niet mijn wil maar Gods wil geschiede.
God vraagt ons niet half maar helemaal.

(Bron: NT, Mattheus 12:46-50.)

Rozenhart

'Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.
En Jezus zei tegen hen:  Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis.
En Hij kon  daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen.
'
Uitleg: In Nazareth, het stadje waar hij was opgegroeid, werd hij niet echt erkend! Ze kenden hem blijkbaar te goed, om in hem een Godmens te zien of een profeet en genezer.

(Bron: NT, Markus 6:3-5.)

Rozenhart

#5
'En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.'
Uitleg: Elders waar ze hem niet kenden als een timmermans zoon, konden ze nog echt geloven in hem als een mogelijke nieuwe profeet!

(Bron: NT, Markus 6:56.)

Rozenhart

'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
'
Uitleg: Hier zie ik een guru in. Jezus als een guru!

(Bron: NT, Mattheus 11: 28-30.)

Rozenhart

#7
'Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.
Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
'
Uitleg: Jezus zelf stierf vanwege zijn zogenaamde grote mond: hij kon simpelweg niet zijn mond houden over zijn persoonlijke en unieke relatie met God de Vader!
Mensen worden vervolgd omdat zij de heersende klassen niet naar de mond praten! Maar er zijn ook mensen die bang zijn gedood te worden en daarom liever zwijgen, die 'hun leven' proberen te behouden maar eigenlijk geestelijk al dood zijn, wat veel erger is.

(Bron: NT, Markus 8:35-37.)

Rozenhart

'Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.'
Uitleg: Een volwassene is toch geen kind meer? Jezus was zeker in de dertig! Wat we weten van jonge kinderen is, dat ze spontaan zijn, open en oprecht. Zoals Jezus in het evangelie van Thomas zegt: Lieg niet en doe niet wat je haat.

(Bron: NT, Markus 10:15.)

Rozenhart

'En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.
'
Uitleg: Ja, want God is liefde, waarheid, wijsheid, schoonheid, intelligentie, kracht,... Zoals in de zon enkel de zon bestaat. Hier op aarde schijnt ook de zon. Ook al ben je in een warm land, toch is de zon in werkelijkheid niet in of van de aarde. God openbaarde zich in en door Jezus van Nazareth.

(Bron: NT, Markus 10:17-18.)